Regulamin

REGULAMIN KONKURSU "FIRMY NA MARATON" 

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie.
Wykonawcą jest firma SE Group sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31A, 02-781 Warszawa
Konkurs wspiera Urząd Miasta Łodzi i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

II. Konkurs przeznaczony jest dla firm i przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS lub CEIDG.

III. Celem konkursu jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, aktywizacja pracodawców i pracowników poprzez ich udział w wydarzeniach sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowców. Popularyzacja pracowniczego wolontariatu jako sposobu na promowanie firm oraz promocja DOZ Maraton Łódź, który odbędzie się 15 kwietnia 2018 roku.

IV. Zasady konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być firmy o dowolnym profilu działalności.

2. W pierwszym etapie (trwającym do 1 marca 2018 r.) uczestnicy konkursu przygotowują pomysły na zorganizowanie punktu kibicowania w czasie DOZ Maratonu Łódź, który odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2018 roku. Pomysły powinny uwzględniać: sposób zagospodarowania swojego punktu kibicowania (muzyka, udział osoby kierującej dopingiem, wizualizacja punktu – np. plakaty, balony, chorągiewki, przebrania, itp.), metody dotarcia z informacją o maratonie i zaproszeniami na swój punkt kibicowania, spodziewaną liczbę osób na punkcie kibicowania oraz inne elementy, które grupa uzna za właściwe. Zgłoszenie powinno zawierać również wskazanie miejsca na trasie(przy wytypowanym przez organizatora punkcie odżywiania), w którym zostanie zlokalizowany punkt kibicowania.
Prezentacja projektu może mieć dowolną formę i składać się z dowolnej liczby elementów.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres organizatora: karolina@lodzmaraton.pl.

3. Pełna lista grup zakwalifikowanych, zostanie wysłana do wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie do dnia 6 marca 2017 r.

4. Oprócz przygotowania punktu kibicowania, każda grupa ma obowiązek wytypowania co najmniej 15 osób, które będą obsługiwać punkt z wodą i odżywkami znajdującymi się w pobliżu punktu kibicowania danej grupy. Obsługa punktu polegać będzie na napełnianiu kubków wodą lub napojami energetycznymi i ewentualnym podawaniu ich zawodnikom. Osoby wytypowane do obsługi punktu zostaną na miejscu przeszkolone przez oddelegowaną do tego przez organizatora osobę.
Zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz produktów  dla punktu odżywiania leży po stronie organizatora DOZ Maratonu Łódź.

5. Przedstawiciel grupy/firmy będzie zobowiązany do obecności na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się w dniu 14 marca w Atlas Arenie. Na spotkaniu zostaną omówione wszystkie szczegóły dot. logistycznej organizacji przedsięwzięcia.

6. Każda z zakwalifikowanych do drugiego etapu firm, otrzymuje certyfikat partnera DOZ Maraton Łódź 2018. Organizator zapewnia informację o partnerstwie firmy w mediach, broszurze informacyjnej, na stronie DOZ Maraton Łódź ,serwisach społecznościowych oraz na innych witrynach internetowych promujących DOZ Maraton Łódź 2018. Wszystkie podmioty, które zgłoszą się do konkursu  zobowiązane są do przedstawienia logotypu firmy, który ma być prezentowany w ww. nośnikach.

7. W dniu 13.04.2018 r. tj. w piątek poprzedzający DOZ Maraton Łódź, pojawi się w lokalnej prasie mapa z trasą, którą pobiegną uczestnicy maratonu. Przedstawione zostaną na niej  logotypy sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych imprezy. 
Wyżej wymieniona mapka wraz z biuletynem informacyjnym dołączone zostaną również, do pakietów startowych, które otrzymają wszyscy zawodnicy biorący udział w biegu . 

8. Wnioski o lokalizację punktu kibicowania należy nadsyłać wraz z prezentacją konkursową. Organizator oferuje możliwość kibicowania, tym samym promocji firmy na trasie DOZ Maraton Łódź. Informację o dokładnej lokalizacji uczestnicy otrzymają do dnia 15.04.2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pojedynczy punkt kibicowania będzie odcinkiem znajdującym się bezpośrednio przy trasie maratonu 
i będzie miał długość od 500 do 1000 metrów, przy czym grupa ma prawo do zagospodarowania tylko części przyznanego jej odcinka.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie DOZ Maratonu Łódź w dniu 15 kwietnia 2018 r.
 O wyborze mistrza kibicowania w konkursie „ Firmy na Maraton” zadecyduje komisja, która będzie przemieszczać się po trasie biegu i oceniać poszczególne punkty. Członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na:
a. zorganizowaną formę dopingu zawodników,
b. liczbę osób biorących udział w kibicowaniu i znajdujących się w danym punkcie kibicowania,
c. pomysłowość przygotowanych przez grupę materiałów i przyrządów do kibicowania,
d. ogólne wrażenie.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu maratonu, około godziny 15.00.

11. Nagroda i warunki jej zrealizowania:
- Zwycięska grupa – Mistrz Kibicowania konkursu „Firmy na Maraton” otrzyma nagrodę 
w postaci kampanii reklamowej W Radiu Eska Łódź. 
Na kampanię(nagrodę) składa się:  
Nagranie/produkcja spotu reklamowego o długości do 30 sekund.
Wyemitowanie spotu reklamowego, na antenie radia 30 razy.
Terminy emisji spotów uzgodnić należy z przedstawicielem Radio Eska Łódź, zależne będą od dostępności czasu antenowego.
Spoty wyemitowane będą nie później niż do dnia 30.06.2018 r.
Ustalenia z Radiem Eska dotyczące treści, daty nagrania spotu oraz emisji leżą po stronie wygranego przedsiębiorstwa i nie mogą nastąpić później niż 30 kwietnia.

12. Grupa uczestnicząca w konkursie ma obowiązek pozostawienia w czystości swojego odcinka trasy – zarówno ulicy, jak i chodnika i pobliskiego trawnika. Worki ze śmieciami pozostawione przez grupę w wyznaczonym przez przedstawiciela DOZ Maraton Łódź miejscu, zostaną po zakończeniu imprezy zebrane przez specjalne służby. Nieuprzątnięcie swojego odcinka spowoduje dyskwalifikację grupy.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania konkursu bez podawania przyczyn. O zmianach lub odwołaniu konkursu organizator poinformuje na stronie internetowej.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie http://www.lodzmaraton.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Karoliną Adamus – koordynatorem ds. społecznych DOZ Maratonu Łódź  ( karolina@lodzmaraton.pl  lub telefonicznie, pod numerem 792-232-869.

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki