Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

"MISTRZ KIBICOWANIA"

 

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie.

Wykonawcą jest firma SE Group sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zimowa 31a.28, 05-515 Nowa Iwiczna.

Konkurs wspiera Urząd Miasta Łodzi i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

II. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, domów dziecka oraz innych zorganizowanych grup młodzieżowych.

III. Celem konkursu jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, aktywizacja młodzieży poprzez jej udział w wydarzeniach sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowców oraz promocja DOZ Maraton Łódź, który odbędzie się 15 kwietnia 2018 roku.

IV. Zasady konkursu:

1. W pierwszym etapie, uczestnicy konkursu przygotowują pomysły na najlepiej zorganizowany punkt kibicowania w czasie DOZ Maraton Łódź, który odbędzie się 15 kwietnia 2018.

Do dnia 1 marca br. grupy nadsyłają swoje projekty na adres e-mail organizatora karolina@lodzmaraton.pl.

O przejściu do drugiego etapu tj. finałowej piętnastki decyduje data dotarcia prezentacji oraz opis projektu, w którym uczestnicy przedstawiają siebie oraz pomysł na realizację punktu kibicowania.

Tematem tegorocznego konkursu są państwa świata.

Uczestnicy losują jedno państwo, do którego przyporządkowany jest punkt kibicowania na trasie biegu.

Organizator daje możliwość wylosowania jednego z dwudziestu państw:

 • Polska
 • Hiszpania
 • Meksyk
 • Rosja
 • Niemcy
 • Francja
 • USA
 • Grecja
 • Norwegia
 • Brazylia
 • Anglia
 • Szkocja
 • Kenia
 • Indie
 • Arabia Saudyjska
 •  Egipt
 • Hawaje
 • Jamajka
 • Turcja
 • Japonia

W pierwszym etapie, podczas realizacji i nadsyłania projektów organizator dopuszcza dowolne wykonanie i wykorzystanie tematu przewodniego:

piosenka, mobilizujące hasła, okrzyki, teksty, układ taneczny, przebranie. Organizator dopuszcza przesłanie krótkiej video prezentacji jak i opisu zamierzonych działań.

Realizacja punktu kibicowania powinna uwzględniać:

 • sposób zagospodarowania swojego punktu kibicowania (muzyka, udział osoby kierującej dopingiem, wizualizacja punktu – np. plakaty, balony, chorągiewki, przebrania, scena zgodna z wylosowanym motywem przewodnim.),
 • metody dotarcia z informacją o maratonie i zaproszeniami na swój punkt kibicowania, spodziewaną liczbę osób na punkcie kibicowania oraz inne elementy, które grupa uzna za właściwe .

Spośród nadesłanych projektów, do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 15 zespołów (chyba, że liczba zgłoszonych projektów będzie mniejsza).

Pełna lista grup zakwalifikowanych do drugiego etapu, zostanie ogłoszona oraz wysłana do wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie do dnia 3 marca 2018.

2. Każda z piętnastu grup zakwalifikowanych do drugiego etapu, otrzyma od organizatora kwotę 1000 zł (netto) na realizację projektu.

Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizatorem, zobowiązane są przedstawić preferowaną formę rozliczenia z uzyskanej w drodze konkursu dotacji.

3. Grupy, które nie zakwalifikują się do dofinansowanej przez organizatora finałowej piętnastki, również mogą wziąć udział w konkursie na Mistrza Kibicowania.

Będą brane pod uwagę przez jury konkursowe, które w dniu 15 kwietnia 2018 roku wyłoni zwycięzców.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do sfinansowania wybranych projektów przez wskazanego przez siebie sponsora. W przypadku finansowania projektu danej grupy przez sponsora grupa będzie współpracować przy realizacji projektu z tym sponsorem.

5. Podczas spotkania z organizatorem opiekunowie grup wylosują lokalizację swojego punktu kibicowania spośród zaproponowanych stanowisk oraz państwo świata, które ma się stać motywem przewodnim zespołu.

Pierwszeństwo wyboru państwa i miejsca na trasie DOZ Maraton Łódź 2018, będzie zgodne z kolejnością nadsyłanych zgłoszeń w pierwszym etapie konkursu. Spotkanie informacyjne odbędzie się w Atlas Arenie w dn. 14 marca br. Obecność obowiązkowa.

6. Pojedynczy punkt kibicowania jest odcinkiem znajdującym się bezpośrednio przy trasie maratonu i ma długość od 500 do 1000 metrów.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie DOZ Maraton Łódź w dniu 15.04.2018 r. O wyborze „Mistrza kibicowania” zadecyduje komisja, która będzie przemieszczać
się po trasie biegu i oceniać poszczególne punkty.

Członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na:

a. najlepsze wykorzystanie tematu tj. wybranego przez siebie państwa a przez to zorganizowaną formę dopingu zawodników,

b. liczbę osób biorących udział w kibicowaniu i znajdujących się w danym punkcie kibicowania-(minimalna liczebność grupy około 30 osób),

c. pomysłowość przygotowanych przez grupę materiałów i przyrządów do kibicowania,

d. ogólne wrażenie.

Dekoracja oraz wręczenie nagród będą miały miejsce w Atlas Arenie w dniu 15.04.2018 około godziny 15.00.

O wynikach konkursu organizator poinformuje również na stronie imprezy.

8. Nagrody:

Zwycięska grupa – otrzyma tytuł Mistrza Kibicowania, puchar oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 3000 złotych;

drugie miejsce – tytuł I-go Wicemistrza Kibicowania, puchar oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 2400 złotych;

trzecie miejsce – tytuł II-go Wicemistrza Kibicowania, puchar oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 1500 złotych;

czwarte miejsce – dyplom oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 700 złotych;

piąte miejsce – dyplom oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 500 złotych;

szóste miejsce – dyplom oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 400 złotych;

pozostałe zwycięskie grupy z miejsc od 7 do 15 otrzymują tytuł Wzorowych Kibiców DOZ Maraton Łódź 2018 oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 250 złotych każda.
V. Inne

1. Dodatkowo, organizator konkursu zapewnia: toaletę przenośną na każdym punkcie kibicowania oraz koordynację działań grupy przy trasie maratonu przez specjalnie wyznaczoną do tego osobę.

2. Oprócz przygotowania punktu kibicowania każda grupa ma obowiązek wytypowania 15 osób (uczniów), które będą obsługiwać punkt z wodą i odżywkami znajdującymi

się w pobliżu punktu kibicowania danej grupy. Obsługa punktu polegać będzie na napełnianiu kubków wodą lub napojami energetycznymi i ewentualnym podawaniu 
ich zawodnikom. Uczniowie wytypowani do obsługi punktu zostaną specjalnie przeszkoleni przez oddelegowaną do tego przez organizatora osobę. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym wspólnie przez grupę i organizatora.

3. Grupa uczestnicząca w konkursie ma obowiązek pozostawienia w czystości swojego odcinka trasy – zarówno ulicy, jak i chodnika i pobliskiego trawnika. W tym celu w budżecie należy przeznaczyć odpowiednią kwotę na zakup worków na śmieci, w które zostaną załadowane śmieci i odpadki. Worki ze śmieciami pozostawione przez grupę w wyznaczonym miejscu, zostaną po zakończeniu imprezy zebrane

przez specjalne służby.Nieuprzątnięcie swojego odcinka spowoduje dyskwalifikację grupy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania konkursu bez podawania przyczyn.

O zmianach lub odwołaniu konkursu organizator poinformuje na stronie internetowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Karoliną Adamus – koordynatorem konkursu Mistrz Kibicowania DOZ Maraton Łódź ( karolina@lodzmaraton.pl lub telefonicznie, pod numerem 792-232-869).

 

 

 

 

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki