Strefy muzyczne

REGULAMIN KONKURSU „NAJGŁOŚNIEJSZY MARATON W POLSCE”

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem „Najgłośniejszego Maratonu w Polsce” jest Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie oraz Urząd Miasta Łodzi.
2. Wykonawcą jest firma Sport Evolution Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.
3. Konkurs odbywa się pod patronatem Urzędu Miasta Łodzi.

II. CEL
1. Popularyzacja i promocja zespołów muzycznych.
2. Promocja Łodzi w Polsce i na świecie.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łodzi i okolic.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

III. TERMIN, MIEJSCE
1. DOZ Maraton Łódź odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. w Łodzi w godz. 9:00-15:00.
2. Dojazd na wskazany muzyczny punkt kibicowania musi nastąpić przed godz. 8:45. 
3. Szczegółowa mapa z punktami muzycznymi zostanie zamieszczona na stronie www.lodzmaraton.pl.
4. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się:
- wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników;

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do udziału mogą się zgłaszać zespoły muzyczne wykonujące własny repertuar, jak również covery. 
2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 lutego 2018r. Należy przesyłać je na adres email: kinga@lodzmaraton.pl. Zgłoszenie musi zawierać:
-nazwę zespołu i krótki opis (maksymalnie 2000 znaków),
-zdjęcie zespołu w dobrej rozdzielczości (minimum 300 dpi),
-minimum 3 utwory w formie plików mp3,
-określenie gatunku muzycznego spośród wymienionych poniżej (konieczne dla przyporządkowania zespołu do właściwej Strefy Muzycznej).
3. Poziom muzyczny i wyraz artystyczny nadesłanych nagrań będą podstawą zakwalifikowania się zespołu do udziału w Najgłośniejszym Maratonie w Polsce
4. Przesłuchań i wyboru finalistów dokona specjalne jury powołane przez organizatora imprezy. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Wojciech Łuszczykiewicz, lider zespołu Video.
5. Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane do 12 marca 2018r.

V. PRZEBIEG KONKURSU I POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 
1.
Trasa DOZ Maratonu Łódź zostanie podzielona na 5 Stref Muzycznych:
Łódź You Like to Run in Łódź
-Strefa ŻÓŁTA
Muzyka : POP (5-9km)
-Strefa CZERWONA
Muzyka: Rock&Roll (10-13km)
-Strefa  ZIELONA
Muzyka: Jazz i Muzyka Ludowa (14-18km)
-Strefa  NIEBIESKA
Muzyka : Klubowa i Disco (18-27km)
-Strefa FIOLETOWA
Muzyka Świata (28-42km)
2. Organizator wyłoni 26 finalistów konkursu (niemniej niż 5 zespołów muzycznych w każdej Strefie Muzycznej), którym zapewni:
-namiot dla każdego zespołu, ustawiony w punkcie kibicowania – mapa z punktami będzie dostępna na stronie www.lodzmaraton.pl,
-dostęp do ujęcia prądu (agregat),
-promocję zespołu na stronie www.lodzmaraton.pl, na portalu społecznościowym facebook, a także na antenie rozgłośni radiowej Eska Łódź.
Za udział w Najgłośniejszym Maratonie w Polsce zespołowi przysługuje kwota 1000zł netto (rozliczenie na podstawie umowy o dzieło, rachunku bądź faktury).
3. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. Organizator nie zapewnia transportu ani nagłośnienia. 
4. Jeżeli zespół nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego nagłośnienia, powinien zawrzeć informację na ten temat w zgłoszeniu.
5. Na miejsce maratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom konkursu zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do występu lub wykluczenia w jego trakcie.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podawania przyczyn. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Najgłośniejszego Maratonu w Polsce obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
4. Uczestnik konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na korzystanie z prawa do wizerunku członków zespołu, dla potrzeb marketingu i prezentacji zespołu we wszelkich mediach w związku z promocją wydarzenia.
5. W ramach nabycia praw do wizerunku organizator otrzymuje prawo do wielokrotnego i nieograniczonego w czasie wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku zespołu i jego opracowań bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności:
a. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką - egzemplarzy wizerunku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. używanie wizerunku w sieci Internet, reklamie zewnętrznej typu outdoor i telewizji,
d. wykorzystywania Wizerunku dla celów marketingowych, w tym także dla celów realizowanych za pośrednictwem mediów oraz kampanii reklamowych.
6. Organizator uprawniony jest do dokonywania przeróbek i innych opracowań wizerunku oraz zezwala na korzystanie z tak powstałych nowych utworów i opracowań utworów pod warunkiem przedstawienia ich do akceptacji.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki