Strefy muzyczne

 

 

REGULAMIN KONKURSU „NAJGŁOŚNIEJSZY MARATON W POLSCE”

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu „Najgłośniejszego Maratonu w Polsce” jest Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie.
2. Wykonawcą jest firma SE Group sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.
3. Konkurs odbywa się pod patronatem Urzędu Miasta Łodzi.

II. CEL
1. Popularyzacja i promocja zespołów muzycznych.
2. Promocja Łodzi w Polsce i na świecie.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łodzi i okolic.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

III. TERMIN, MIEJSCE
1. DOZ Maraton Łódź odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. w Łodzi w godz. 9:00-15:00
2. Dojazd na wskazany muzyczny punkt kibicowania musi nastąpić przed godz. 9:00. 
3. Szczegółowa mapa z punktami muzycznymi zostanie zamieszczona na stronie www.lodzmaraton.pl.
4. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Swoje uczestnictwo w konkursie mogą zgłaszać zespoły muzyczne wykonujące własny repertuar, jak również covery.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 marca 2017 r. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kinga@lodzmaraton.pl. W zgłoszeniu należy zawrzeć:

 • nazwę zespołu i krótki opis, który zostanie wykorzystany do działań promocyjnych (maksymalnie 2000 znaków);
 • zdjęcie zespołu w dobrej rozdzielczości (minimum 300 dpi);
 • minimum 3 utwory w formie plików mp3;
 • określenie gatunku muzycznego spośród wymienionych poniżej (konieczne dla przyporządkowania zespołu do właściwej Strefy Muzycznej).

3. Przy wyborze finalistów konkursu pod uwagę brany będzie poziom muzyczny i wyraz artystyczny nadesłanych nagrań.
4. Przesłuchań i wyboru finalistów dokona jury powołane przez organizatora Imprezy. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Wojciech Łuszczykiewicz, lider zespołu Video.
5. Zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie do 30 marca 2017 r.
6.Organizator zastrzega możliwość zmiany wybranej strefy muzycznej zespołu. Zespół zostanie o tym poinformowany przynajmniej na 7 dni przed wydarzeniem

V. PRZEBIEG KONKURSU I POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Trasa DOZ Maratonu Łódź zostanie podzielona na 5 Stref Muzycznych:

 • Muzyka Klubowa i Disco (7-14km),
 • Rock&Roll (14-21km),
 • Jazz i Muzyka Ludowa (21-28km),
 • Muzyka POP (28-35km),
 • Muzyka Świata (35-42km).

2. Organizator wyłoni 26 finalistów konkursu (niemniej niż 5 zespołów muzycznych w każdej Strefie Muzycznej), którym zapewni:

 • namiot dla zespołu, ustawiony w punkcie kibicowania – mapa z punktami będzie dostępna na stronie www.lodzmaraton.pl;
 • dostęp do prądu (agregat);
 • promocję zespołu na stronie www.lodzmaraton.pl, na portalu społecznościowym Facebook, a także na antenie rozgłośni radiowej Eska Łódź;
 • za udział w Najgłośniejszym Maratonie w Polsce zespołowi przysługuje kwota 1000zł netto (rozliczenie na podstawie umowy o dzieło, rachunku bądź faktury).

3. Zespoły przyjeżdżają na własny koszt. Organizator nie zapewnia transportu, ani nagłośnienia.
4. Jeżeli zespól nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego nagłośnienia, powinien zawrzeć informację na ten temat w zgłoszeniu.
5. Na miejsce maratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom konkursu zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do występu lub wykluczenia w jego trakcie.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podawania przyczyn. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników „Najgłośniejszego Maratonu w Polsce” obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników konkursu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na korzystanie z prawa do wizerunku członków zespołu, dla potrzeb marketingu i prezentacji zespołu we wszelkich mediach w związku z promocją wydarzenia.
5. W ramach nabycia praw do wizerunku Organizator otrzymuje prawo do wielokrotnego i nieograniczonego w czasie wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku zespołu i jego opracowań bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności:

 • utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką - egzemplarzy wizerunku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • używanie wizerunku w sieci Internet, reklamie zewnętrznej typu outdoor i telewizji;
 • wykorzystywania wizerunku dla celów marketingowych, w tym także dla celów realizowanych za pośrednictwem mediów oraz kampanii reklamowych.

6. Organizator uprawniony jest do dokonywania przeróbek i innych opracowań wizerunku oraz zezwala na korzystanie z tak powstałych nowych utworów i opracowań utworów pod warunkiem przedstawienia ich do akceptacji.
7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki