Regulamin

REGULAMIN 5k Run

 

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem 5k Run jest Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie oraz Urząd Miasta Łodzi.
2. Wykonawcą jest firma SE Group sp.z o.o.,ul. Zimowa 28a/31, 05-515 Nowa Iwiczna.

II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Łodzi w Polsce i na świecie.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Łodzi i okolic.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA BIEGU
1. 5k Run odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. w Łodzi. 
2. Start zawodników nastąpi o godz. 12:00. 
3. Meta biegu będzie znajdować się w Atlas Arenie przy ul. Bandurskiego 7. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety oraz wprowadzenia podziału na starty falowe, na podstawie deklarowanego przy rejestracji czasu ukończenia biegu.
5. Długość trasy: 5000 m. Trasa posiada atest PZLA..
6. Szczegółowa trasa biegu zostanie zamieszczona na stronie www.lodzmaraton.pl.
7. Trasa będzie oznaczona co 1 km. 
8. Wraz z przemieszczaniem się biegaczy, trasa będzie sukcesywnie wyłączana z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów organizatora). Wyłączenie z ruchu dotyczy również rowerów, rolek, deskorolek oraz innych urządzeń mechanicznych.
9. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne, na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
10. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się:
- wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników;
- uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika;
- startu ze zwierzętami. .
11. Na trasie 5k Run będą punkty kontrolne elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie bramki kontrolnej, jak również wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi, nie będącą trasą biegu, może skutkować dyskwalifikacją.
12. Limit czasu na ukończenie zawodów wynosi 60 minut.
13. Po upływie limitu zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia trasy biegu. Do mety może dojechać pojazdem z napisem „Koniec biegu”.
14. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu, robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W 5k Run może wziąć udział osoby od 16 roku życia (decyduje rok urodzenia).
2. Każdy zawodnik, startujący w 5k Run, musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów. W przypadku wykupienia usługi „Pakiet startowy do domu”, weryfikacja następuje przy odbiorze pakietu startowego, a zawodnik nie musi się już stawiać do ponownej weryfikacji w Biurze zawodów. 
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze zawodów. W przypadku wykupienia usługi „Pakiet startowy do domu”, Oświadczenie podpisywane jest przy odbiorze pakietu, w obecności kuriera. W przypadku osób niepełnoletnich, do udziału w biegu wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
4. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
5. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
6. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
7. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000 PLN.
8. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
9. Rzeczy do depozytu będą przyjmowane tylko w załączonych do pakietów workach, na których, w wyznaczonym do tego miejscu, należy przykleić naklejkę z numerem startowym.  

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do 5k Run będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej https://slotmarket.pl, od 6 grudnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. Po tym terminie, jeżeli limit przewidzianych uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia będą możliwe tylko w Biurze zawodów, 13 kwietnia 2018 r. 
2. Limit uczestników w 5k Run wynosi 4000 osób, z czego 1000 pakietów będzie dostępnych poprzez ścieżkę charytatywną. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów. 
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.
4. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Blue Media. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
5. Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane. 
6. Opłata startowa za udział w 5k Run, w zależności od terminu wpłaty, wynosi:
29,00 PLN do 31.12.2017 r.,
39,00 PLN do 31.01.2018 r.,
49,00 PLN do 28.02.2018 r.,
59,00 PLN do 31.03.2018 r.,
69,00 PLN do 8.04.2018 r.,
80,00 PLN  w Biurze zawodów;
100,00 PLN - rejestracja ścieżką charytatywną.
7. Potwierdzeniem skutecznej rejestracji jest:
- potwierdzenie rejestracji na zawody ze SlotMarket.pl (contact@slotmarket.pl),
- potwierdzenie płatności z Blue Media,
- informacja o rejestracji w historii zgłoszeń na koncie użytkownika SlotMarket.pl.
Pełna lista startowa zostanie opublikowana po zamknięciu zapisów. 
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika, ani na inny rok.

VI. PAKIET STARTOWY 
1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
- numer startowy z chipem i czterema agrafkami,
- pamiątkową koszulkę,
- medal na mecie,
- worek na odzież (depozyt),
- zabezpieczenie medyczne,
- pomiar czasu, 
- możliwość skorzystania z szatni i depozytu, 
- folder informacyjny DOZ Maraton Łódź.
2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia, dostępnego w Biurze zawodów, oraz weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości.
3. Odbiór pakietu startowego za inną osobę będzie możliwy na podstawie własnoręcznie podpisanych przez zawodnika upoważnienia i Oświadczenia oraz kserokopii/skanu dowodu (do wglądu). 
4. Biuro zawodów będzie się mieścić w Atlas Arenie przy ulicy Bandurskiego 7. Biuro będzie czynne w następujących dniach i godzinach:
- 13 kwietnia 2018 r. (piątek) w godzinach 15:00-21:00,
- 14 kwietnia 2018 r. (sobota) w godzinach 09:00-11:30. - Wyłącznie dla osób, które nie są zameldowane w Łodzi.
UWAGA: W dniu 14 kwietnia Biuro zawodów będzie nieczynne dla osób zamieszkałych na terenie miasta Łódź.
5. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów bądź za pośrednictwem usługi „Pakiet do domu”, przekazywane są na cele charytatywne i nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

VII. KLASYFIKACJA I WYNIKI
1. 5k Run prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a/ kategoria generalna kobiet i mężczyzn;
b/ kategoria generalna kobiet i mężczyzn na wózkach (wózki z napędem bezpośrednim)
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii. 
3. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.lodzmaraton.pl oraz przekazane do informacji mediów.
4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są na adres: info@lodzmaraton.pl do 22.04.2018 r., do godz. 15.
5. Pisemne protesty dotyczące miejsc dekorowanych w klasyfikacji generalnej,  po wpłaceniu kaucji 100 złotych, należy składać do Sędziego Głównego najpóźniej pół godziny przed ceremonią wręczenia nagród. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.

VIII. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 5k Run otrzymają pamiątkowe medale na mecie. 
2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i – w przypadku jej przeprowadzenia - negatywny wynik kontroli antydopingowej. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, statuetki będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Łodzi do 10 maja 2018 r. 
4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają statuetki i nagrody finansowe. Wysokość nagród w klasyfikacji generalnej dostępna będzie na stronie internetowej www.lodzmaraton.pl w zakładce „Nagrody”. Od nagród fiansowych zostanie odliczony podatek, w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem.  
5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wózkarzy (kobiet i mężczyzn) otrzymają pamiątkowe statuetki. 6 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych prze siebie klasyfikacjach.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników 5k Run jest SE Group sp.z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna. 
2. Dane osobowe uczestników 5k Run przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w 5k Run. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników 5k Run będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.). 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w 5k Run, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. 2016 poz. 922.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.awo do zmiany nazwy imprezy.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z 5k Run, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group sp.z o.o.., ul. Czapli 31A, 02-781 Warszawa, z dopiskiem „5k Run - Reklamacja”,  do 30 kwietnia 2018 r.,  bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące 5k Run rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących 5k Run będzie ostateczna.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników 5k Run obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w biegu lub wykluczenia w jego trakcie.
3 Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5 Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy imprezy. 
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki