Regulamin

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Pelavo Kids Run jest Stowarzyszenie Maraton Dbam o Zdrowie. 
2. Wykonawcą jest firma Sport Evolution Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.

II. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z regionu łódzkiego.
3. Promocja województwa Łódzkiego oraz miasta Łodzi.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017 r. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Start o godz. 12:00.

KAT. ROCZNIKI ZBIÓRKA START DYSTANS
A1 2013-2014 DZIEWCZYNY 11:40 - 11:55 12:00 200 M
A2 2013-2014 CHŁOPCY 11:55 - 12:10 12:15 200 M
B1 2011-2012 DZIEWCZYNY 12:10 - 12:25 12:30 400 M
B2 2011 - 2012 CHŁOPCY 12:25 - 12:40 12:45 400 M
C1 2009 - 2010 DZIEWCZYNY 12:40 - 12:55 13:00 400 M
C2 2009 - 2010 CHŁOPCY 12:55 - 13:10 13:15 400 M
D1 2007 - 2008 DZIEWCZYNY 13:10 - 13:25 13:30 600 M
D2 2007 - 2008 CHŁOPCY 13:25 - 13:40 13:45 600 M
E1 2005-2006 DZIEWCZYNY 13:40 - 13:55 14:00 1200 M
E2 2005 - 2006 CHŁOPCY 14:00 - 14:15 14:20 1200 M
F1 2002 - 2004 DZIEWCZYNY 14:20 - 14:35 14:40 1800 M
F2 2002 - 2004 CHŁOPCY 14:40 - 14:55 15:00 1800 M

 

3. Szczegółowa trasa będzie znajdować się na stronie internetowej www.lodzmaraton.pl w zakładce „Biegacze/Pelavo Kids Run”
4. Dekoracje:
13:30 - kategorie A-C,
15:30 - kategorie D-F. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1.W Biegu Pelavo Kids Run może wziąć udział dziecko w wieku 3-15 lat (decyduje rok urodzenia), pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub nauczyciela i wniesienia opłaty startowej.
2.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów
3.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu przez rodzica lub opiekuna prawnego. Istnieje możliwość przedstawienia zaświadczenia zbiorowego przez szkołę lub klub sportowy. Zaświadczenia będą dostępne w Biurze zawodów oraz do pobrania na stronie internetowej.
4.Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
5.Biuro Zawodów mieści się w Atlas Arenie przy ul. Bandurskiego 7. Biuro będzie czynne dla Pelavo Kids Run w następujących dniach i godzinach:
- 21 kwietnia 2017 (piątek) w godzinach 12:00-21:00,
- 22 kwietnia 2017 (sobota) w godzinach 9:00-14:20.
Uwaga! W dniu 22 kwietnia możliwy będzie wyłącznie odbiór pakietów startowych. Późna rejestracja do biegu będzie możliwa tylko w dniu 21 kwietnia 2017, jeśli nie zostanie przekroczony limit zgłoszeń.
6.Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
7.Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
8.Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 PLN.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://slotmarket.pl.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 16 kwietnia 2017. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze zawodów w dniu 21 kwietnia 2017.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.
4. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
5. Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane. 
6. W biegach Pelavo Kids Run obowiązuje limit 500 uczestników łącznie.
7. Opłata startowa za udział w biegu Pelavo Kids Run do 16 kwietnia 2017 roku wynosi 29 zł. 21 kwietnia 2017 r., w Biurze zawodów, opłata będzie wynosiła 39 zł. 
8. Dowodem skutecznej rejestracji jest e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz informacja o zgłoszeniu w "Historii zgłoszeń" na koncie użytkownika na portalu SlotMarket.pl. 
9.Po odbioru pakietu zawodnicy powinni zgłosić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub nauczyciele oraz posiadać dokument potwierdzająct dane osobowe. 
10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok. 
11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu Pelavo Kids Run otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- pamiątkową koszulkę,
- wodę na mecie biegu,
- medal na mecie,
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy.
12. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, przekazywane są na cele charytatywne i nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

VI. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I - III z każdej serii biegowej dziewcząt i chłopców otrzymują puchary. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie do 22 maja 2017 r. 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Pelavo Kids Run, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Sport Evolution Sp. J., ul. Czapli 31A, 02-781 Warszawa, z dopiskiem „Biegi dziecięce i młodzieżowe - Reklamacja”, do 29 kwietnia 2017 r.,  bezpośrednio, na adres" info@lodzmaraton.pl lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Pelavo Kids Run rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych jest Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp. J., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna. 
2. Dane osobowe uczestników Pelavo Kids Run przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Pelavo Kids Run.
Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników Pelavo Kids Run będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Pelavo Kids Run, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Pelavo Kids Run obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki