Do pobrania

Do odebrania pakietu za inną osobę niezbędne jest:

- upoważnienie do odbioru, własnoręcznie podpisane przez zawodnika - oryginał zostaje w Biurze zawodów;

- oświadczenie, własnoręcznie podpisane przez zawodnika - oryginał zostaje w Biurze zawodów;

- skan/zdjęcie dowodu osobistego/paszportu - tylko do wglądu; prosimy nie pozostawiać w Biurze zawodów. 

 

UWAGA! 
W przypadku odbioru pakietu za pośrednikiem: Nie będą wydawane pakiety bez upoważnienia i oświadczenia (oba dokumnety są wymagane)!!
Dokumenty MUSZĄ BYĆ wydrukowane/wypisane i podpisane. Nie uznajemy wersji elektronicznych.

 

 

Dbam o Zdrowie - Maraton Łódzki